Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka” ieško direktoriaus pavaduotojo ugdymui 1 etatui (terminuota darbo sutartis)

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 1. Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ direktoriaus pavaduotojo ugdymui (toliau – direktoriaus pavaduotojas) pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
 2. Pareigybės lygis – A2.
 3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI UGDYMUI

 1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagoginę kvalifikaciją;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą švietimo įstaigoje;

4.3. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus,

4.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis;

4.5. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

4.6. gebėti atlikti tiriamąsias veiklas, kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus dėl organizacijos veiklos tobulinimo bei pokyčių valdymo, derinti bendradarbiavimo veiklą su kitomis institucijomis;

4.7. gebėti bendradarbiauti su lopšelio-darželio darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS

 1. Šias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja lopšelio-darželio strateginio ir metinio veiklos plano rengime ir vykdyme;

5.2. organizuoja ir koordinuoja ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą;

5.3. stebi, analizuoja, vertina ugdymo procesą, ugdytinių pasiekimus ir pažangą bei teikia išvadas ir rekomendacijas ugdymo kokybės tobulinimui;

5.4. vykdo pedagogų veiklos priežiūrą;

5.5. koordinuoja metodinės grupės veiklą, teikia metodinę pagalbą pedagogams, skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai;

5.6. planuoja, organizuoja (kartu su pedagogais) lopšelio-darželio renginius, pažintinę ugdytinių veiklą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą (seminarus, konferencijas, atviras veiklas, pedagoginio darbo patirties sklaidą);

5.7. koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, organizuoja pagalbą ir paramą šeimai, organizuoja ir koordinuoja specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

5.8. organizuoja ugdytinių tėvų poreikius atitinkantį pedagoginį švietimą, tėvų įtraukimą į ugdymo procesą;

5.9. vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją;

5.10. plečia lopšelio-darželio ryšius, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei socialiniais partneriais;

5.11. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ugdymo klausimais;

5.12.rengia direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;

5.13. tikrina ir derina viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie lopšelį-darželį;

5.14. vykdo elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą;

5.15. koordinuoja lopšelio-darželio veiklos įsivertinimą;

5.16. tikrina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais su ŠMSM, švietimo skyriui ir kitomis institucijoms, administruoja mokinių ir pedagogų registrus, rengia statistinių duomenų ataskaitas, užtikrina teikiamų duomenų teisingumą;

5.17. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į lopšelio-darželio archyvą;

5.18. sudaro pedagogų darbo grafikus bei užsiėmimų tvarkaraščius, vykdo jų kontrolę;

5.19.vaduoja lopšelio-darželio direktorių jo atostogų, ligos, komandiruočių metu, išvykus direktoriui iš įstaigos;

5.20. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą;

5.21. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio darbus pagal priskirtą kompetenciją.

 

Įdarbinimas nuo 2022-08-01 d.

Dokumentus galite siųsti el.p. info@pasaka.kretinga.lm.lt

 

 

 

Kretingos lopšelis-darželis “Pasaka” ieško ūkio dalies vedėjo 0,5 etatui

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“

ŪKIO DALIES VEDĖJAS

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

 

       1. Ūkio dalies vedėjo pareigybė yra priskiriama specialistų grupei.

        2. Pareigybės lygis – B

 

II SKYRIUS

SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

 

        3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi turėti  ne žemesnį kaip aukštesnį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.

 

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

 

 1. Šias pareigas atliekantis ūkio dalies vedėjas bus atsakingas už maisto sandėlį, todėl privalo atlikti šias funkcijas:
 2. laiku užsakyti, priimti maisto produktus, laikantis visų reikalavimų; patikrinti maisto produktų kokybę, kiekį, galiojimo laiką, atitikimą sutartyse numatytoms sąlygoms; sandėliuoti ir saugoti produktus pagal reikalavimus, visiškai materialiai už juos atsakyti;
 3. išduoti maisto produktus į virtuvę pagal nurodytą dokumentaciją;
 4. užtikrinti, kad maisto sandėlio patalpos būtų nuolat valomos ir plaunamos, o kartą per mėnesį dezinfekuojamos higienos normose nurodytais dezinfekavimo skiediniais; pasirūpinti, kad plovimo ir dezinfekavimo priemonės būtų laikomos atskirai nuo maisto produktų, specialiai tam skirtoje spintoje;
 5. Ūkio dalies vedėjas privalo:
 6. darbo vietoje laikytis saugos, sveikatos, priešgaisrinės apsaugos, sanitarijos ir higienos reikalavimų;
 7.  laikytis įstaigos darbo tvarkos taisyklių, privalo žinoti ir vykdyti visus reikalavimus, susijusius su vaiko sveikatos apsauga;

 8.  rūpintis įstaigos turto saugumu, jo atnaujinimu, papildymu;

 9. organizuoti aplinkos, interjero tvarkymą, remonto atlikimą;

 10. organizuoti aptarnaujančio personalo darbą;

 11. instruktuoti darbuotojus darbų saugos ir sveikatos, civilinės priešgaisrinės saugos klausimais;

 12. pagal grafiką tikrintis sveikatą;

 13. tvarkyti ir pildyti Viešųjų pirkimų sistemą pagal Viešųjų pirkimų reikalavimus;

 14. informuoti lopšelio-darželio direktorių, neatvykus į darbą dėl pateisinamos priežasties;

 15. esant reikalui, darbdavio pavedimu, darbuotojui sutikus, atlikti darbus nenumatytus sutartyje, neprieštaraujant Lietuvos Respublikos Darbo kodeksui;

 16. baigus darbą, patikrinti, ar uždaryti langai, išjungti elektros įrengimai, ar užtikrintos priešgaisrinės apsaugos priemonės.

 

Įdarbinimas nuo 2022-08-17 d.

Dokumentus galite siųsti el.p. info@pasaka.kretinga.lm.lt