KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖ

  1. Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ (toliau – darželio) direktoriaus pavaduotojo ugdymui (toliau – direktoriaus pavaduotojas) pareigybė yra priskiriama biudžetinių įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų grupei.
  2. Pareigybės lygis – A2.
  3. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui yra tiesiogiai pavaldus direktoriui.

II SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI UGDYMUI

  1. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą ir pedagoginę kvalifikaciją;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų pedagoginio darbo stažą švietimo įstaigoje;

4.3. lietuvių kalbos mokėjimo lygis turi atitikti Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. gruodžio 24 d. nutarimu Nr. 1688 „Dėl Valstybinės kalbos mokėjimo kategorijų patvirtinimo ir įgyvendinimo“, reikalavimus,

4.4. mokėti naudotis informacinėmis technologijomis bei jų programomis;

4.5. žinoti švietimo teikėjų veiklą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus ir gebėti juos taikyti praktiškai;

4.6. gebėti atlikti tiriamąsias veiklas, kaupti, sisteminti, apibendrinti, valdyti informaciją ir rengti išvadas, planuoti darželio ugdomąją veiklą, vertinti, analizuoti ugdymo procesą, teikti išvadas ir siūlymus dėl organizacijos veiklos tobulinimo bei pokyčių valdymo, derinti bendradarbiavimo veiklą su kitomis institucijomis;

4.7. gebėti bendradarbiauti su darželio darbuotojais būtinais funkcijoms atlikti klausimais.

III SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO UGDYMUI FUNKCIJOS

  1. Šias pareigas einantis direktoriaus pavaduotojas ugdymui vykdo šias funkcijas:

5.1. dalyvauja darželio strateginio ir metinio veiklos plano rengime ir vykdyme;

5.2. organizuoja ir koordinuoja ugdymo planų, programų, projektų rengimą ir vykdymą;

5.3. stebi, analizuoja, vertina ugdymo procesą, ugdytinių pasiekimus ir pažangą bei teikia išvadas ir rekomendacijas ugdymo kokybės tobulinimui;

5.4. vykdo pedagogų veiklos priežiūrą, organizuoja pedagogų veiklos (įsi)vertinimą;

5.5. koordinuoja metodinės grupės veiklą, teikia metodinę pagalbą pedagogams, skatina pedagogus savarankiškam profesiniam tobulėjimui, dalykiniam bendradarbiavimui, atestacijai;

5.6. planuoja, organizuoja (kartu su pedagogais) darželio renginius, pažintinę ugdytinių veiklą, pedagogų kvalifikacijos tobulinimą (seminarus, konferencijas, atviras veiklas, pedagoginio darbo patirties sklaidą);

5.7. koordinuoja Vaiko gerovės komisijos veiklą, organizuoja pagalbą ir paramą šeimai, organizuoja ir koordinuoja specialiosios pedagoginės-psichologinės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymosi poreikių vaikams;

5.8. organizuoja ugdytinių tėvų poreikius atitinkantį pedagoginį švietimą, tėvų įtraukimą į ugdymo procesą;

5.9. vykdo vaiko teisių pažeidimų prevenciją;

5.10. plečia darželio ryšius, bendradarbiauja su kitomis įstaigomis bei socialiniais partneriais;

5.11. kaupia, sistemina, apibendrina informaciją ugdymo klausimais;

5.12.rengia direktoriaus įsakymų, susijusių su ugdymo veikla, kitų įstaigos veiklą reglamentuojančių dokumentų projektus;

5.13. tikrina ir derina viešinimui skirtą su ugdymu susijusią informaciją apie darželį, administruoja darželio internetinę svetainę, užtikrina, kad ji atitiktų teisės aktų reikalavimus;

5.14. vykdo elektroninio dienyno administravimą bei priežiūrą;

5.15. koordinuoja darželio veiklos įsivertinimą;

5.16. tikrina ir derina ataskaitas ugdymo klausimais ŠMM, švietimo skyriui ir kt. institucijoms, administruoja mokinių ir pedagogų registrus, rengia statistinių duomenų ataskaitas, užtikrina teikiamų duomenų teisingumą;

5.17. kaupia, sistemina ir saugo dokumentus, susijusius su šios pareigybės funkcijų vykdymu, iki jų perdavimo į darželio archyvą;

5.18. sudaro pedagogų darbo grafikus bei užsiėmimų tvarkaraščius, vykdo jų kontrolę, rūpinasi netiesioginio darbo su mokiniais valandų tikslingu panaudojimu;

5.19.vaduoja darželio direktorių jo atostogų, ligos, komandiruočių metu, išvykus direktoriui iš įstaigos;

5.20. užtikrina asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka: korektišką gautų duomenų panaudojimą, turimos informacijos konfidencialumą;

5.21. atlieka kitus nenuolatinio pobūdžio darbus pagal priskirtą kompetenciją.

 

Dokumentus pateikti per VATIS prašymų teikimo modulį