Lopšelio-darželio taryba:

Pirmininkas – Gediminas Vaičius, tėvų atstovas.

Pirmininko pavaduotoja – Dovilė Zaburė, tėvų atstovas.

Sekretorė – Asta Machmajeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Lilija Narmontienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Adelė Bytautienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Aušra Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Inga Žiušienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Jurgita Macijauskienė  – tėvų atstovas;

Aušra Perminienė – tėvų atstovas;

Aida Žilinskienė – tėvų atstovas.

 

Vaiko gerovės komisijos darbo reglamentas.

Vaiko gerovės grupė:

Pirmininkė – Asta Machmajeva, direktoriaus pavaduoja ugdymui.

Sekretorė – Asta Žiulpienė, logopedė metodininkė.

Nariai:

Adelė Bytautienė, priešmokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Narmontienė Lilija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Aušra Žemaitienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Virginija Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Raminta Staškauskienė, logopedė metodininkė.

 

 Darbo tarybos  grupė:

Pirmininkė – Inga Žiaušienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Ramunė Valančienė, vyr. buhalterė;

Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Korupcijos prevencijos darbo grupė:

Komisijos pirmininkė – Vitalija Gedrimienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Gibavičiūtė Almutė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Rupšienė Romena, raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja;

Umantienė Razmina, ikimokyklinio ugdymo mokytoja.

 

Strateginio plano stebėsenos darbo grupė:

Pirmininkė – Asta Machmajeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Anužienė Stasė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Balčytienė Jūratė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Gedrimienė Vitalija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Jakienė Virginija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Viešųjų pirkimų komisija:

Edita Lubienė, ūkio dalies vedėja, supaprastintų viešųjų pirkimų organizatorė.

Nariai:

Ramunė Valančienė, vyr buhalterė;

Romena Rupšienė, raštinės vedėja.

 

Nuolatinės materialinių vertybių nurašymo komisija:

Komisijos pirmininkė – Roma Lukienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. auklėtoja.

Nariai:

Ramunė Valančienė, vyr. buhalterė;

Romena Rupšienė, raštinės vedėja, sekretorė, duomenų bazių tvarkytoja;

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

 

Asmenų, atsakingų už vidaus kontrolės politiką ir jos įgyvendinimą darbo grupė:

Komisijos pirmininkė – Asta Machmajeva, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Nariai:

Lubienė Edita, ūkio dalies vedėja;

Valančienė Ramunė, vyr. buhalterė.

 

Pedagogų atestacijos komisija:

Komisijos pirmininkė – Judita Leščiauskienė, direktorė.

Sekretorė – Gedrimienė Vitalija, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Roma Lukienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.

 

Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė:

Komisijos pirmininkė – Violeta Stančikienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė.

Nariai:

Jūratė Balčytienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Donata Ataitė-Endružienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Inga Žiaušienė, priešmokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Stasė Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Adelė Bytautienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja.