KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DARBO APMOKĖJIMO SISTEMA

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO VAIKŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

Kretingos lopšelio-darželio „Pasaka“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo vaikų pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašo pakeitimas

Priedas Nr. 1 Ankstyvojo amžiaus vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) įvertina sūnų/dukrą

Priedas Nr. 1 Ikimokyklinio amžiaus (3-4 m.) vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) įvertina sūnų/dukrą priedas

Priedas Nr. 1 Ikimokyklinio amžiaus (4-5 m.) vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) įvertina sūnų/dukrą priedas

Priedas Nr. 1 Ikimokyklinio amžiaus (5-6 m.) vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) įvertina sūnų/dukrą priedas

Priedas Nr. 2 Logopedinių pratybų planas

Priedas Nr. 3 Kretingos lopšelis-darželis ,,Pasaka“ SUP turinčių vaikų individualios pažangos priedas

Priedas Nr. 4 Švietimo pagalbos specialisto darbo ataskaita

Priedas Nr. 5 specialiųjų pratybų planas

Priedas Nr. 6 Pritaikyta ikimokyklinio ugdymo programa

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA” SMURTO IR PRIEKABIAVIMO PREVENCIJOS POLITIKA

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” PSICHOLOGINIO SMURTO, MOBINGO DARBO APLINKOJE PREVENCIJA PSICHOSOCIALINIŲ DARBO SĄLYGŲ GERINIMUI

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBUOTOJO PRANEŠIMO BEI TYRIMO APIE PSICHOLOGINĮ SMURTĄ /MOBINGĄ DARBE TVARKA

DARBO ORGANIZAVIMO IR PATALPŲ VALYMO COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) EKSTREMALIOS SITUACIJOS LAIKOTARPIU KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ TAISYKLĖS

PROFILAKTINIŲ TYRIMŲ DĖL COVID-19 LIGOS (KORONOVIRUSO INFEKCIJOS) ORGANIZAVIMO KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ DOVANŲ, GAUTŲ PAGAL TARPTAUTINĮ PROTOKOLĄ AR TRADICIJAS, TAIP PAT REPREZENTACIJAI SKIRTŲ DOVANŲ PERDAVIMO, VERTINIMO, REGISTRAVIMO, SAUGOJIMO IR EKSPONAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOSTATAI

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ NUOTOLINIO MOKYMOSI TAISYKLĖS

KRETINGOS RAJONO LOPŠELIS-DARŽELIS ,,PASAKA“ DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ, VAIKUI SUSIRGUS AR PATYRUS TRAUMĄ MOKYKLOJE IR TEISĖTŲ VAIKO ATSTOVŲ INFORMAVIMO APIE PATIRTĄ TRAUMĄ AR ŪMŲ SVEIKATOS SUTRIKDYMĄ, TVARKOS APRAŠAS

VAIKŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“ TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VAIKŲ, SERGANČIŲ LĖTINĖMIS NEINFEKCINĖMIS LIGOMIS (PVZ.: CUKRINIU DIABETU, BRONCHINE ASTMA AR KITA), KURIEMS REIKIA VARTOTI VAISTUS PAGAL GYDYTOJO REKOMENDACIJAS JIEMS BŪNANT ĮSATAIGOJE, VAISTŲ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” PIRMOS PAGALBOS TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ KRIZIŲ VALDYMO APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA” LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” KOMANDIRUOČIŲ IŠLAIDŲ APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” PEDAGOGŲ ETIKOS KODEKSAS

Titulinis

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ VAIKŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“KOMPIUTERIŲ, INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKA

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” SMURTO IR PATYČIŲ, PREVENCIJOS IR STEBĖSENOS VYKDYMO TVARKOS APRAŠAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ KORUPCIJOS PREVENCIJOS TVARKA,APRAŠAS, 2021-2023 METŲ KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMOS IR PREVENCIJOS PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PLANAS

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO „PASAKA“ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

2023 m. atestacijos komisijos darbo reglamentas

2023 m. atestacijos reglamento priedai