Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” taryba

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” taryba yra aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti vaikams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) ir vietos bendruomenei. Už savo veiklą Taryba atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

 

Lopšelio-darželio tarybos sudėtis:

Pirmininkė – Aurelija Beržonskienė, tėvų atstovė.

Pirmininko pavaduotoja – Indrė Mažonienė, tėvų atstovė.

Sekretorė – Asta Žiulpienė, logopedė.

Nariai:

Virginija Jakienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Stasė Anužienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Olga Grigonienė, ikimokyklinio ugdymo vyr. mokytoja;

Romualda Idzelienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja metodininkė;

Donata Ataitė-Endružienė, ikimokyklinio ugdymo mokytoja;

Inga Litvaitė  – tėvų atstovė;

Indrė Mockienė – tėvų atstovė;

Rima Rubuževičienė – tėvų atstovė.

 

Lopšelio-darželio tarybos funkcijos:

 • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo;
 • pritaria Lopšelio-darželio strateginiam planui, Lopšelio-darželio metiniam veiklos planui, Lopšelio-darželio vidaus darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Lopšelio-darželio veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Lopšelio-darželio direktoriaus;
 • teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio nuostatų pakeitimo ir/ar papildymo, Lopšelio-darželio vidaus struktūros tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio-darželio lėšų naudojimo klausimus;
 • šklauso Lopšelio-darželio metines veiklos ataskaitas ir teikia siūlymų Lopšelio-darželio direktoriui dėl Lopšelio-darželio veiklos tobulinimo;
 • svarsto metodinės tarybos, tėvų (globėjų) savivaldos institucijų ar Lopšelio-darželio bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Lopšelio-darželio direktoriui;
 • teikia siūlymus dėl Lopšelio-darželio darbo tobulinimo, saugių vaikų ugdymo ir darbo sąlygų sudarymo, talkina formuojant Lopšelio-darželio materialinius, finansinius ir intelektinius išteklius;
 • pasirenka Lopšelio-darželio veiklos įsivertinimo sritis, metodiką, analizuoja įsivertinimo rezultatus ir priima sprendimus dėl veiklos tobulinimo;
 • svarsto Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamus klausimus.
 •  

Mokytojų taryba

Mokyklos savivaldos institucija pagrindiniams pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti.

 

Mokytojų tarybos sudėtis:

Mokytojų tarybos pirmininkas – direktorius.

Nariai – visi mokytojai.

 

Mokytojų tarybos funkcijos:

 • formuoja ir koreguoja veiklos tikslus ir uždavinius;
 • svarsto Lopšelio-darželio veiklos planą, strateginį planą, analizuoja ikimokyklinio ugdymo programų parengimo ir įgyvendinimo, vaikų brandumo mokyklai klausimus;
 • teikia Lopšelio-darželio direktorei, mokytojų atestavimo komisijai siūlymus dėl mokytojų kvalifikacijos tobulinimo;
 • svarsto vaikų sveikatos, saugios veiklos, ugdymo(-si), specialiojo ugdymo(si), poilsio ir mitybos klausimus;
 • inicijuoja inovacijų paiešką, patirties sklaidą, Lopšelio-darželio kaitos procesus;
 • sprendžia kitus mokytojų profesinius ir bendruosius ugdymo klausimus;
 • svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais ir Lopšelio-darželio direktoriaus teikiamais klausimais.