Kretingos lopšelis – darželis “Pasaka” asmens duomenis tvarko vadovaudamasis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB).

 

KRETINGOS LOPŠELIO-DARŽELIO “PASAKA” ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” vaikų asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Kretingos lopšelio-darželio “Pasaka” vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės