ĮTRAUKUSIS UGDYMAS

2024 m. rugsėjį įsigalios Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo straipsnių pakeitimai ir įstatymo papildymai, kurie numato, kad kiekvienam vaikui turi būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje (ikimokyklinio ugdymo įstaigoje, mokykloje) kartu su savo bendraamžiais.

Įtraukties švietime plėtros 2021-2024 metų kryptys:

  • Stiprinti teigiamas visuomenės ir švietimo bendruomenės nuostatas į įtrauktį švietime.
  • Didinti švietimo pagalbos prieinamumą.
  • Gerinti pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų pasirengimą įtraukčiai švietime.
  • Pritaikyti mokyklų (ikimokyklinių ugdymo įstaigų) aplinkas ir ugdymo procesus įvairių ugdymosi poreikių turintiems vaikams.
  • Kurti įtraukties švietime įsivertinimo ir stebėsenos sistemą.

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui, siejamas su individualiu kiekvieno vaiko ugdymu, atitinkančiu kiekvieno vaiko ugdymosi galias, poreikius, užtikrinantis sėkmes, asmeninę pažangą.

Tai labai aiškiai atsispindi Geros mokyklos koncepcijoje.

  • „Įtraukties link“. Ką turi žinoti mokykla? – atmintinė mokykloms žiūrėti čia
  • Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiamajame ugdyme žiūrėti čia 

 

KRETINGOS LOPŠELYJE-DARŽELYJE „PASAKA“  VYKDOMOS ŠIOS PREVENCINĖS PROGRAMOS

Socialinio-emocinio ugdymo programa „Kimochis“– ikimokyklinio ugdymo grupėse

Socialinio ir emocinio ugdymo programa „Zipio draugai“ – priešmokyklinio ugdymo grupėse

Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa – ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupėse

 

Ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas  80.10.10;

Priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas – kodas 85.10.20.