2024 m. 

I KETVIRČIO 2024 VSS ataskaita PASAKA

2023 m. 

I KETVIRČIO 2023 VSS ataskaita VB

II KETVIRČIO 2023 VSS ataskaita VB

IIl KETVIRČIO 2023 VSS ataskaita VB

IV KETVIRČIO 2023 VSS ataskaita VB 1